Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

REGULAMIN PRZESYŁANIA ŚWIADCZEŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W TRZEBOWNISKU

§ 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ

Związek – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s 36-001 Trzebownisko 931 D.
Odbiorca– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Oświadczenie – udostępniony przez Związek pisemny wniosek o wyrażeniu zgody na wystawianie oraz dostarczanie za pośrednictwem poczty elektronicznej świadczeń na konwersację urządzeń melioracyjnych.
Świadczenie – Świadczenie na konserwację urządzeń melioracyjnych.
Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zasady przesyłania świadczeń na konserwację urządzeń melioracyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady z korzystania z usług polegających na przesyłaniu w formie elektronicznej przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 931 D.
2. Każdy Odbiorca korzystający z możliwości otrzymywania świadczeń za pomocą poczty elektronicznej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Przesyłanie Odbiorcy świadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zastępuje dostarczanie świadczeń w dotychczasowej formie papierowej przez pocztę polską bądź inkasenta.
4. Odbiorca może zrezygnować z przesyłania świadczeń za pomocą poczty elektronicznej i powrócić do pierwotnej formy dostarczania świadczeń po złożeniu oświadczenia.

§ 3. UDOSTĘPNIANIA ŚWIADCZEŃ NA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

1. Oświadczenie o którym mowa w regulaminie Odbiorca może złożyć:
– osobiście w siedzibie Związku – 36-001 Trzebownisko 931 D
– korespondencyjnie poprzez przesłanie oświadczenia na adres – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s 36-001 Trzebownisko 931 D
– elektronicznie poprzez przesłanie skanu oświadczenie – rzswtrzebownisko@wp.pl, biurorzswtrzebownisko@wp.pl

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłania świadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej można pobrać w siedzibie Związku bądź ze strony internetowej rzsw-trzebownisko@wp.pl.

3. Podając w oświadczeniu adres poczty elektronicznej, Odbiorca oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu.

4. Odbiorca zobowiązuje się do utrzymania aktywnego adresu e-mail. W przypadku zmiany adresu, na który mają być przesyłanie świadczenia, Odbiorca zobowiązany jest dokonać zmiany danych.

5. Związek nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Odbiorcę adres e-mail.

6. W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę o zmianie adresu e-mail, świadczenia przesyłane na dotychczasowy adres e-mail są uważane za prawidłowo doręczone i wywołują wszelkie skutki prawne.

§ 4. ZASADY PRZESYŁANIA ŚWIADCZEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie przesyłane będzie na wskazany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej w postaci załącznika w formacie PDF.

2. Świadczenia wysyłane będą przez Związek z adresów poczty elektronicznej : rzswtrzebownisko@wp.pl, biurorzswtrzebownisko@wp.pl

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Odbiorca ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą nienależytego wykonania przez Związek obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

2. Reklamacje z opisem problemu zgłaszane są w formie pisemnej na adres Związku bądź elektronicznej na adres e-mail rzswtrzebownisko@wp.pl, biurorzswtrzebownisko@wp.pl.

§ 6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Związek przesyła świadczenie drogą elektroniczną wyłącznie na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail.

2. Związek nie udostępnia w przesłanej wiadomości e-mail odnośników umożliwiających dokonanie płatności online – w przypadku otrzymania takiej wiadomości wraz z odnośnikami prosimy nie dokonywać płatności i niezwłocznie poinformować Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

3. W przypadku nieuregulowania przez Odbiorcę należności świadczenia – upomnienie będzie wysłane/przekazane w formie papierowej.

4. Odbiorca w razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności otrzymanego świadczenia – może to potwierdzić pod numerem telefonu
17 77 22 612 w godzinach pracy Związku.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku – adres: 36-001 Trzebownisko 931 D.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oświadczenia tj. przesłania wystawianych świadczeń drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

3. Podanie danych w celu przesyłania świadczeń drogą elektroniczną jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji przez Związek niniejszej usługi.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Związek zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenie świadczenia usługi wysyłania świadczeń drogą elektroniczną w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń.

2. Związek zastrzega sobie prawo zakończenia z istotnych przyczyn świadczenia usługi o której mowa w niniejszym regulaminie, o czym Odbiorca zostanie poinformowany pisemnie lub w formie elektronicznej.

3. Związek zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.