Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

Statut

STATUT REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

  został utworzony dla wykonania , utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych w dalszej części statutu nazwany Związkiem.

 2. Siedzibą Związku jest miejscowość Rzeszów z/s Trzebownisko.

 3. Terenem działania Związku jest powiat rzeszowski.

 4. Członkami Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie są spółki wodne, których wykaz znajduje się w załączniku do statutu.

 5. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie utworzony został na czas nieokreślony.

  § 2

 1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie jest osobą prawną. Osobowość prawną Związek nabywa w dniu uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzenie statutu.

 2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie używa pieczęci zawierającej nazwę i adres Związku.

 3. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 4. Związek nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają za zobowiązania Związku.

  § 3

 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda Podkarpacki, zwany dalej Wojewodą.

 2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie podlega zarejestrowaniu w systemie informacyjnym gospodarowania wodami prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Z wnioskiem o wpis do systemu występuje Zarząd Związku w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

 3. Związek ma prawo do korzystania z pieczęci urzędowej, w sprawach związanych z egzekwowaniem jego należności statutowych.

ROZDZIAŁ II

CELE REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

I ŚRODKI DO ICH OSIĄGNIĘCIA

§ 4

Celem Rejonowego Związku Spółek Wodnych jest:

  1. Utrzymanie, eksploatacja wód i urządzeń melioracji wodnych.

  2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania.

   3) Ochrona przed powodzią

4) Ochrona wód przed zanieczyszczeniem.

5) Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych

6) Udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarka wodną.

7) Wykonywanie czynności administracyjnych i obsługi księgowej, prowadzenia robót

konserwacyjnych w oparciu o porozumienie ze spółką wodną.

§ 5

Do osiągnięcia celów Związku służą:

1) Składki pieniężne i inne świadczenia członków.

2) Świadczenia innych osób korzystających z działalności lub urządzeń Związku.

3) Dochody z majątku Związku.

4) Zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek.

5) Pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.

6) Darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych.

§ 6

 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków Związku ustalane są w wysokości niezbędnej dla wykonania planowanych zadań na dany rok.

 2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do wysokości zatwierdzonych budżetów spółek wodnych.

 3. Wysokość składek i innych świadczeń członków uchwala Walne Zgromadzenie Związku.

§ 7

 1. Kwota składek, terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń, dla członków Związku wyznacza Zarząd w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku.

 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Związku może zawiesić terminy płatności składki członka lub je umorzyć.

§ 8

 1. Związek może na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, prowadzić działalność gospodarczą, dla uzyskania środków na działalność statutową. W szczególności Związek może wykonywać prace i usługi związane z melioracją, gospodarką wodną i ochroną środowiska oraz inne.

 2. Zyski z działalności o której mowa w ust. 1 przeznaczone są w całości na działalność statutową Związku.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

§ 9

 1. Członkami Związku są spółki wodne, które zrzeszają jako członków właścicieli gruntów położonych w obszarze działania spółek.

 2. Przyjęcie do Związku na wniosek zainteresowanego następuje w drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 3. Wystąpienie członka ze Związku następuje na jego wniosek w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 4. Walne Zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze Związku spółkę wodną, która działa na szkodę Związku lub w sposób rozmyślny utrudnia działania zmierzające do osiągnięcia jego celów statutowych.

§ 10

Prawa członka Związku.

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku.

 2. Prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń Związku przez swoich (przedstawicieli) delegatów.

 3. Możliwość korzystania z urządzeń i maszyn Związku na zasadach określonych przez Zarząd.

 4. Możliwości korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym działalnością Związku.

 5. Prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Związku. Zgłoszenie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji Zarządu Związku.

§ 11

Obowiązki członka Związku.

 1. Stosowanie się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów Związku.

 2. Terminowe opłacanie składek i ponoszenie na rzecz Związku innych określonych w statucie świadczeń niezbędnych do wykonania statutowych zadań Związku wyznaczonych przez Zarząd na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Związku.

 3. Udział w naradach i zgromadzeniach Związku oraz wypełnianie obowiązków wynikających z wyboru do organów Związku.

 4. Zgłaszanie wniosków i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy Związku i realizacji jego celów.

 5. Przyczynianie się do osiągnięcia celów Związku.

  ROZDZIAŁ IV

  ORGANY REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

  § 12

Organami Rejonowego Związku Spółek Wodnych są :

1) Walne Zgromadzenie.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 13

Walne Zgromadzenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

 1. Walne Zgromadzenie członków Rejonowego Związku Spółek Wodnych składa się z delegatów (przedstawicieli) spółek wodnych.

 2. Delegaci (przedstawiciele) wybierani są przez członków spółek wodnych w liczbie określonej przez Zarząd Związku. Liczba delegatów powinna być proporcjonalna do liczby członków spółek wodnych lecz nie mniej niż jednego delegata ze spółki.

 3. Delegaci wybierani są na okres kadencji organów Związku. Wyborcy mają prawo odwoływania kandydata w ciągu kadencji i wyboru na jego miejsce innego przedstawiciela.

 4. Kadencja delegata trwa 5 lat.

 5. Na Walnym Zgromadzeniu delegatów Związku każdy delegat posiada jeden głos.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów Związku zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.

 2. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie członków Związku na pisemny wniosek:

  1) Komisji rewizyjnej,

  2) co najmniej ¼ członków Związku,

  3) Wojewody.

  § 15

 1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Związku winno zawierać proponowany porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad.

 2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich delegatów (przedstawicieli), członków oraz Wojewody na dwa tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

 3. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze Związkiem lub udzielających mu pomocy. Uczestniczący przedstawiciele mają tylko głos doradczy.

 4. Członkowie Związku nie będący delegatami, a uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu składającym się z delegatów nie mają prawa głosu.

  § 16

 1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza obrad (protokolanta)

 2. Protokół, uchwały i inne dokumenty Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.

 3. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów (przedstawicieli), z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu, rozwiązania, połączenia lub podziału Związku, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów (przedstawicieli)

 4. Wyboru członków Zarządu i Komisji rewizyjnej dokonuje się w sposób jawny, na żądanie większości zebranych może być dokonany w sposób tajny.

  § 17

  Walne Zgromadzenie Delegatów Związku

1. Do Walnego Zgromadzenia należy :

1) Uchwalenie planu pracy Związku oraz jego budżetu

2) Uchwalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Związku.

3) Wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

5)Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości albo zbycia lub obciążenia

nieruchomości Związku

6) Uchwalanie zmian statutu Związku.

7) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do Związku.

8) Podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia spółki wodnej ze Związku.

9) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i powołania likwidatora.

10) Zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora Związku.

11) Upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu Związku do ustalonej

wysokości.

12) Podejmowanie uchwal w sprawach ekwiwalentu za utracony zarobek, zasad rozliczania kosztów

podróży oraz nagród dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13) Podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

2. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi Związku jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

§ 18

Zarząd Rejonowego Związku Spółek Wodnych

W skład Zarządu wchodzą :

 1. Przewodniczący

 2. Zastępca przewodniczącego

 3. Sekretarz.

 4. Członkowie Zarządu

§ 19

1. Zarząd Związku do wykonywania swoich zadań powołał biuro Związku zatrudniając pracowników

biurowych i określając zakres ich obowiązków.

2. Do zakresu działania Zarządu Związku należy w szczególności:

1) Organizowanie działalności Związku w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych

oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, zarządzanie majątkiem Związku,

prowadzenie gospodarki finansowej, reprezentowanie Związku na zewnątrz,

2) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Związku oraz przygotowanie na Zgromadzenia: sprawozdań,

planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków a także innych materiałów

wymagających rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

3) Prowadzenie księgowość Związku i spółek wodnych.

4) Na wniosek spółki wodnej występowanie do Starosty o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na

rzecz spółki wodnej w stosunku do osób nie będących jej członkami.

5) Organizowanie przy pomocy biura Związku prac i działań zmierzających do wykonywania zadań

Związku.

6) Nadzór nad właściwą pracą biura Związku, w tym jego dyrektora i głównego księgowego.

7) Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi w Związku.

8) Przygotowanie propozycji dotyczących ustalania wysokości diety i rozliczania

kosztów podróży.

9) Reprezentowanie Związku przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i

samorządowej oraz innymi instytucjami.

10)Podejmowanie uchwal w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych Związku z wyjątkiem

nieruchomości.

11) Wykonywanie innych czynności wynikających z zadań Związku, nie zastrzeżonych dla Walnego

Zgromadzenia.

§ 20

 1. Zarząd Rejonowego Związku Spółek Wodnych wybierany jest spośród delegatów Związku na okres 5 lat.

 2. Ilość członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu.

  § 21

 1. Zebrania Zarządu Związku zwołuje przewodniczący lub jego zastępca poprzez zawiadomienie członków Zarządu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.

 2. Zarząd Związku zwoływany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

 3. Obrady Zarządu prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.

 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 6. Uchwały oraz protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje przewodniczący oraz sekretarz posiedzenia.

 7. W okresie między posiedzeniami Związek reprezentuje przewodniczący Zarządu lub jego zastępca. Ze swoich decyzji i działań, przewodniczący lub jego zastępca składa Zarządowi informację na najbliższym jego posiedzeniu.

 8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej lub inni goście, których udział Zarząd uzna za pożądany.

§ 22

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Rejonowego Związku Spółek Wodnych upoważnieni są:

  1) przewodniczący Zarządu w zwykłych sprawach zwykłego zarządu, związanych z

  realizacją planu finansowego i planu pracy, z zastrzeżeniem pkt 2.

2) dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczący lub jego zastępca w sprawach

dotyczących; nabywania, zbywania ruchomości Związku, zadłużania Związku, zaciągania

pożyczek lub kredytów.

 1. Zarząd Związku może upoważnić dyrektora Związku i głównego księgowego do wykonywania zadań Związku i składania oświadczeń woli w jego imieniu w zakresie realizacji zadań statutowych.

  § 23

  Biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych

 1. Biuro Rejonowego Związku Spółek Wodnych jest jednostką pomocniczą Związku.

 2. W skład Biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych wchodzą :

  1) dyrektor,

  2) główny księgowy,

  3) kierownicy robót,

  4) pracownicy obsługi finansowo-księgowej.

 3. Pracownicy Biura są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ze Związkiem.

 4. Biuro działa w oparciu o zakładowy regulamin pracy zatwierdzony przez Zarząd Związku.

 5. Do zakresu działania biura należy w szczególności :

  1) prowadzenia administracji Związku i spółek wodnych, czynności administracyjno-biurowych

  Związku i spółek wodnych,

  2) prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Związku i spółek wodnych oraz

  sporządzanie rocznych sprawozdań i deklaracji, w tym rocznych sprawozdań finansowych,

  3) prowadzenie spraw kadrowych Związku,

  4) naliczanie i pobór składek oraz innych świadczeń członków spółek wodnych na utrzymanie i

  konserwację urządzeń melioracyjnych, a także sporządzanie związanych z tym nakazów

  płatniczych, wezwań, upomnień,

  5) wykonywanie i rozliczenie robót zleconych przez spółki wodne i inne instytucje,

  6) realizacja innych zadań powierzonych przez Zarząd.

 6. Prowadzenie przez Związek za spółkę wodną czynności określonych w pkt. 1, 2, 4 i 5 ust.5 odbywa się na mocy pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Związku przez spółkę wodną do działania w jej imieniu i ze skutkiem prawnym dla spółki.

§ 24

Komisja Rewizyjna Rejonowego Związku Spółek Wodnych

W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzą :

1) Przewodniczący

2) Członkowie

§ 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności :

1) kontrola gospodarki finansowej Związku przeprowadzana co najmniej raz w roku przed jej

Walnym Zgromadzeniem.

2) Sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd na Walne Zgromadzenie

Związku.

3) Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie

sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na Walnym Zgromadzeniu Związku.

4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli w tym

wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

5) Zawiadomienie Zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku

stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa, również Wojewodzie.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustali Zarząd Związku.

 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 5 lat.

 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu.

  § 27

 1. Komisja Rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia działalności finansowej lub gospodarczej spółki, jeżeli prawidłowość prowadzenia tej działalności lub rzetelność ksiąg informacji udzielanych w trakcie kontroli, budzą jej wątpliwości.

 2. Wynagrodzenie powołanego przez Komisję Rewizyjną, biegłego ustalana jest w umowie z Zarządem Związku.

  § 28

 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz Związku.

 2. Walne Zgromadzenie Związku może przyznać członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej :

  1) nagrody roczne za szczególny wkład pracy w działalność Związku,

  2) ekwiwalent za utracony zarobek.

  3) zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach Związku.

  ROZDZIAŁ V

  NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZKU

  § 29

  Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda.

  § 30

 1. Zarząd Związku zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał organów Związku w terminie 7 dni od ich podjęcia.

 2. Uchwały organów Związku sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji Wojewoda, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwał.

 3. Wojewoda wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

 4. Decyzja o której mowa w ust. 2, jest ostateczna. Związek, którego uchwała została uchylona, może zwrócić się do Wojewody z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu, Związkowi przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

 5. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa lub statutu, Wojewoda może w drodze decyzji, rozwiązać Zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.

 6. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o której mowa w ust. 5 stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest obowiązana zwołać Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu.

 7. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu, Wojewoda może ustanowić, w drodze decyzji, Zarząd Komisaryczny na czas oznaczony, nie dłużej niż na rok

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

§ 31

 1. Związek może być rozwiązany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub przez Wojewodę, w drodze decyzji.

 2. Rozwiązanie Związku przez Wojewodę może nastąpić jeżeli :

  1) działalność Związku narusza prawo lub statut.

  2) upłynął termin, na jaki został ustanowiony Zarząd Komisaryczny, o którym mowa w § 30 ust. 7, a

  walne zgromadzenie nie dokonała wyboru nowego zarządu.

§ 32

 1. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania Związek działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów “ w likwidacji” oraz zachowuje osobowość prawną.

 2. Likwidatorem Związku może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 3. W przypadku rozwiązania Związku na podstawie decyzji, o której mowa § 31, likwidatora wyznacza Wojewoda.

 4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Związku i podejmuje w imieniu Związku czynności niezbędne do zakończenia jego działalności.

 5. Likwidator wynagrodzony jest na koszt Związku: wysokość wynagrodzenia ustala Wojewoda.

 6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne lub statucie Związku. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora – odpowiadają solidarnie.

§ 33

Zobowiązania przypadające od Związku będącego w likwidacji pokrywane są w następującej kolejności :

1) zobowiązania ze stosunku pracy,

2) zobowiązania w zakresie danin publicznych,

3) koszty prowadzenia likwidacji,

4) inne zobowiązania.

§ 34

Wojewoda po otrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Rejonowego Związku Spółek Wodnych w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora, występuje z wnioskiem o wykreślenie Rejonowego Związku Spółek Wodnych z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.

Przewodniczący Zarządu RZSW Sekretarz Zarządu RZSW


ZAŁĄCZNIK

DO STATUTU REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH W RZESZOWIE

WYKAZ CZŁONKÓW R.Z.S.W. W RZESZOWIE

Lp. NAZWA SPÓŁKI WODNEJ SIEDZIBA SPÓŁKI

1

G.S.W. BOGUCHWAŁA

BOGUCHWAŁA

2

G.S.W. GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

3

G.S.W. KRASNE

KRASNE

4

M.S.W. RZESZÓW

RZESZÓW

5

G.S.W. ŚWILCZA

ŚWILCZA

6

G.S.W. TRZEBOWNISKO

TRZEBOWNISKO

7

G.S.W. TYCZYN

TYCZYN

Przewodniczący Zarządu RZSW                    Sekretarz Zarządu RZSW