Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych:

(1) członków spółek wodnych zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku (RZSW) oraz (2) podmiotów odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej (zrzeszonej w RZSW) lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna (zrzeszona w RZSW) została utworzona.

Informacja o publicznej funkcji Rejonowego Związku Spółek Wodnych:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku k. Rzeszowa (dalej RZSW) jest osobą prawną działającą – zgodnie z art. 444 ust. 1 i 2 oraz art. 446 ust. 5 ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zmianami) – na podstawie Statutu z dnia 01.03.2018 r. zatwierdzonego decyzją Wojewody Podkarpackiego z 03.04.2018 r oraz wpisu do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 27.04.2018 r. pod pozycją 10209 (poprzednio: 541).
Na powyższych podstawach RZSW zrzeszył spółki wodne działające każdorazowo na odpowiadających im terenach administracyjnych: Gminy Boguchwała, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Krasne, Gminy Miasta Rzeszów, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko oraz Gminy Tyczyn, które to spółki wodne (mocą przyjętych przez nie i zatwierdzonych przez Starostę statutów) przekazały RZSW kompetencje, zadania i uprawnienia do działania za nie, osiągając większy (synergiczny) potencjał realizacji zadań – zaspokajania potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami – zgodnie z art. 441 ust. 1 i 3 oraz art. 444 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo wodne.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku k. Rzeszowa – adres: 36-001 Trzebownisko 931D (zwany dalej RZSW), http://rzsw-rzeszow.pl/

II. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z biurem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko 931D.

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. realizacja określonych ustawą – Prawo wodne i Statutem RZSW (i zrzeszonych spółek wodnych) potrzeb w zakresie gospodarowania wodami obejmujących zadania polegające w szczególności na wykonywaniu, utrzymywaniu oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:

a) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;

b) ochrony przed powodzią;

c) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych (art. 441 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo wodne);

  1. ściągania składek członkowskich lub innych przewidzianych prawem świadczeń na rzecz RZSW (i zrzeszonych spółek wodnych) oraz wykonania ciążących na RZSW obowiązków prawnych związanych z realizowanymi zadaniami (pkt. 1 powyżej), w tym powierzania prac wykonawcom, w celu monitorowania i kontroli jakości realizowanych zadań, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej RZSW, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji realizowanych prac w zakresie danych bieżących i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, prowadzenia korespondencji z Panią/Panem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c, e i f RODO).
  • W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem, bądź gdy jest Pani/Pan wskazany do prowadzenia spraw lub innych działań (opisanych w pkt. III) za/na rzecz członka bądź podmiot (np. właściciela nieruchomości) odnoszący korzyści z urządzeń spółki wodnej (zrzeszonej w RZSW) lub przyczyniający się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna (zrzeszona w RZSW) została utworzona, Pani/Pana dane osobowe, wskazane w dokumentach przekazywanych RZSW (lub zrzeszonej spółce wodnej), w szczególności w pismach (i załącznikach do pism), przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.1., III.2. powyżej, a także w dodatkowym celu podjęcia działań zmierzających do załatwiania spraw wskazanych w pkt. III (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV.     Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

  • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na rzecz RZSW (i zrzeszonych spółek wodnych) oraz monitorowania i kontroli jakości realizowanych zadań (obowiązków prawnych) – przez czas wykonywania tych obowiązków przez RZSW, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
  • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej RZSW, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji realizowanych prac w zakresie danych bieżących i historycznych, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków oraz w zakresie ściągania składek członkowskich lub innych przewidzianych prawem świadczeń na rzecz RZSW (i zrzeszonych spółek wodnych) – do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów RZSW stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III; przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ściągania składek członkowskich lub innych przewidzianych prawem świadczeń na rzecz RZSW (i zrzeszonych spółek wodnych) oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, jak też do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej uprzednio zgody.

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt. I i II powyżej lub składać osobiście w siedzibie RZSW. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniona/-y do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO.

prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Otrzymaliśmy od spółek wodnych zrzeszonych w RZSW i otrzymujemy z dostępnych publicznych rejestrów – ewidencji gruntów następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zameldowania/zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, tytuł prawny do nieruchomości i dane ewidencyjne nieruchomości.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

– pełnomocnikiem/reprezentantem tego podmiotu – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych RZSW, w związku z załatwianiem spraw i podejmowaniem działań za/na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III  tiret pierwsze (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail).

– osobą wskazaną do wykonywania obowiązków ciążących na podmiotach wskazanych w pkt III tiret pierwsze przez członka spółki wodnej lub inny podmiot zobowiązany – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych RZSW przez te podmioty (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

VII. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia nadzorcze wobec RZSW (lub zrzeszonych spółek wodnych), oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa tj. sąd, komornik, organy skarbowe, policja, UOKIK lub stosownej umowy z Administratorem (wspierającym realizację zadań RZSW wynikających z przepisów prawa) np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, doręczycielom korespondencji, prowadzącym działalność płatniczą, firmom prawniczym świadczącym wsparcie prawne, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i obsługującym systemy informatyczne).

VIII. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich.

RZSW nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IX. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • realizacji zadań (obowiązków prawnych) RZSW, jak prowadzenie korespondencji nt. aktualnej wysokości składek członkowskich lub świadczeń pieniężnych względem podmiotu (np. właściciela nieruchomości) odnoszącego korzyści z urządzeń spółki wodnej (zrzeszonej w RZSW) lub przyczyniającego się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna (zrzeszona w RZSW) została utworzona, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w sprawnym informowaniu o aktualnej wysokości składek członkowskich lub świadczenia pieniężnego od podmiotu zobowiązanego, aby RZSW mógł realizować ustawowe zadania (obowiązków prawne), które finansowane są ze składek członków oraz świadczeń pieniężnych podmiotów zobowiązanych. W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą. W zakresie danych pełnomocnika/reprezentanta lub osoby wskazanej do załatwiania spraw lub wykonywania obowiązków za członka lub podmiot zobowiązany – podanie takich danych jest dobrowolne, ale pomocne w sprawnej korespondencji z RZSW;
  • stąd, w wypadku niepodania danych osobowych RZSW realizując ustawowe zadania ma interes prawny w pozyskaniu danych osobowych w celu dochodzenia świadczeń od osób odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej (zrzeszonej w RZSW) lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna (zrzeszona w RZSW) została utworzona.

X. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.